Våra tjänster

Vi bistår er från början till slut och har även ett nära samarbete med andra bolag i närliggande branscher, vilket gör att vi kan skräddarsy lösningar utifrån era behov inom hela miljöområdet!

Exempel på uppdrag kan vara: Miljötekniska undersökningar,  Miljökontroller i samband med avhjälpandeåtgärd (sanering), Utredningsarbete såsom MIFO fas 1 och 2, Statusrapporter enligt IED direktivet, Tolkning och bemötande av myndighetskrav, Riskbedömningar, EDD (Environmental Due Diligence) i samband med fastighetstransaktioner, Konsultstöd och Strategisk planering mm. Vi genomför även släckvattenutredningar i syfte att förebygga allvarliga konsekvenser i händelse av brand.

Vi utför projekt från början till slut, från planerade undersökningar och utredningar vid exploatering, förvärv eller avyttring till rådgivning, provtagning och dokumentation i samband med påträffande av förorening.

Läs mer om några av våra huvudtjänster nedan;

 

 • MILJÖTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Utredningar och provtagning av mark, grundvatten, sediment och luft/porgas

Miljötekniska undersökningar tenderar många gånger att bli kostsamma och inte alltid utformade på rätt sätt utifrån föroreningarnas specifika egenskaper eller utifrån de platsspecifika förutsättningarna. Vi har alternativ och vi gör rätt från början! Med 1000-tals tidigare genomförda undersökningar i mark, grundvatten, luft/porgas och sediment i bagaget, lägger vi alltid upp en projektanpassad strategi.  Undersökningar sker ofta i flera olika steg, vilket resulterar i ett strukturerat arbete för att kostnadseffektivt anpassa genomförande, karakterisering och bedömning av de aktuella föroreningarnas utbredning. Utifrån resultaten kan vi bedöma risker och vid behov föreslå lämpliga avhjälpande åtgärder så att vi tillsammans når en tillräcklig reningsgrad och acceptabel risk för människors hälsa och miljön utifrån ställda krav eller era ändamål med fastigheten.

 

 • MILJÖKONTROLL VID AVHJÄLPANDEÅTGÄRD (SANERING)

Provtagning, dokumentation och myndighetskontakter utförda av oberoende miljökonsult

Vi har erfarenhet av alla möjliga föroreningstyper, saneringsmetoder och tidsperspektiv. Vi har sanerat in situ, on site och off site med önskat resultat i många år. Utifrån föroreningsproblematiken skräddarsyr vi lösningar anpassade utifrån er tidplan, ekonomi och miljön. Vi ansvarar för provtagningar, myndighetskontakter, upprättande av erforderliga anmälningar och ser alltid till att kraven som ställs liksom åtgärderna som vidtas är miljömässigt motiverade och ekonomiskt försvarbara.

 

 • RISKBEDÖMNING OCH RISKKLASSIFICERING

Bedömningar och utredningar i syfte att utreda miljö- och hälsorisker i ett förorenat område

Riskbedömningar och riskklassificeringar av olika verksamheter och fastigheter utförs i syfte att utifrån exempelvis verksamhetens art, föroreningarnas farlighet, påvisade föroreningshalter och spridningsförutsättningar, bedöma risker för människors hälsa och miljön. Vi har mångårig erfarenhet av Naturvårdsverkets MIFO metodik (fas 1 och fas 2) liksom riskbedömningar som utförs i syfte att bedöma om riskerna med påvisade föroreningar på en fastighet är acceptabla eller inte. Riskbedömningar utgör därefter ett underlag för utredning av åtgärdsalternativ, riskvärdering och formulering av mätbara åtgärdsmål.

 

 • KONSULTSTÖD OCH STRATEGISK PLANERING

Miljöstöd i tidiga skeden sparar tid, pengar och minskar riskerna för förseningar

I samband med exempelvis exploatering, förändring av befintlig verksamhet, förvärv, försäljning eller myndighetskrav är det viktigt att lägga upp projektet på ett smart och strukturerat sätt. I tätt samarbete med våra uppdragsgivare tänker vi strategiskt och utifrån ekonomiska-, tidsmässiga-, miljömässiga- och tekniska perspektiv hittar vi den bästa vägen framåt. Vår expertis och vägledning i ett tidigt skede minskar riskerna för oväntade kostnader och förseningar i ert projekt.

 

 • EDD (ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE)

Undvik dolda miljöskulder idag eller i framtiden vid fastighetstransaktioner

I samband med transaktioner, på säljar- eller köparsidan, har vi lång erfarenhet av att se fallgroparna och lösa problemen. Med vårt fantastiska nätverk med välrenommerade advokater inom miljörätt och övriga experter kan vi vid behov även koppla in andra kompetenser som gör att vi kan leverera en helhet och en trygghet i affären.

 • SLÄCKVATTENUTREDNING

Identifiering och förslag på åtgärder för att förebygga allvarliga konsekvenser avseende miljö- och hälsorisker i händelse av brand.

Vid ny- eller ombyggnation av verksamheter ställs många gånger krav på att utföra släckvattenutredningar. Även i särskilt skyddsvärda områden såsom vattenskyddsområden eller under pågående drift kan krav på släckvattenutredningar ställas. Våra släckvattenutredningar utförs av brandingenjör med mångårig erfarenhet från Räddningstjänsten vilket innebär att utredningarna även formas utifrån ett myndighetsperspektiv.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA SPECIALISTTJÄNSTER:

 • Certifierad provtagning enligt SNFS 1990:11, MS29. Provtagning av utgående vatten från exempelvis oljeavskiljare vid drivmedelsanläggningar, fordonstvättar eller spolplattor/reningsanläggningar vid båtuppläggningsplatser.

 

 • Second opinion och granskning av upprättade handlingar liksom stöd i samband med tvister. Vi anlitas som tekniska vittnen exempelvis i samband med tvister rörande förorenade områden.

 

 • Rådgivning och stöd i samband med framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenader i Förorenade områden.

 

 • Materialinventeringar av byggnader inklusive upprättande av rivningsföreskrifter (tillsammans med erfaren specialist i vårt nätverk).

 

 • Vi har stor erfarenhet av utbildning av personal och undervisning på universitet/högskolor. Vi anpassar upplägg och omfattning utifrån era behov.