Genomförda uppdrag

Exempel på några av våra genomförda uppdrag finner ni här!

Med 1000 tals genomförda uppdrag i bagaget, närmare 40 års samlad erfarenhet från branschen och med ständigt återkommande kunder från såväl små som stora bolag kan du känna dig trygg med att vi levererar det vi utlovat, till rätt pris och i tid.

Miljöteknisk markundersökning, industriell verksamhet i Marks kommun

Riskbedömning avseende industriell verksamhet med 100 års verksamhetstid samt påverkan på närliggande bostadshus.

Miljökontroll i samband med VA entreprenad

Anmälan, kontakter med tillsynsmyndigheten, provtagning och miljökontroll i samband med entreprenad i anslutning till före detta metallindustri med konstaterad förorening av metaller och klorerade lösningsmedel.

Miljöteknisk markundersökning inför exploatering i Kungsbacka kommun

Provtagning av mark och grundvatten inför eventuell exploatering av tidigare jordbruksfastighet med äppelodning. Provtagning avseende metaller, PAH och pesticider.

MIFO fas 2 undersökning, klorerade lösningsmedel

Miljöteknisk undersökning på äldre industrifastighet där trikloretylen nyttjats under 1970-80 talet. Provtagning av mark, grundvatten och porgas/inomhusluft.

MIFO fas 2 undersökning, 3 deponier i Nybro kommun

Miljöteknisk undersökning på äldre kommunala hushålls- och industrideponier i Nybro kommun. Undersökning av mark, lak- och grundvatten genom provgropsgrävning och installation av grundvattenrör.

Miljöteknisk undersökning inför exploatering, Västerås

Miljöteknisk undersökning (mark, grundvatten, porgas) på industrifastighet inför exploatering. Tidigare kemtvätt på grannfastigheten. Uppdraget har även omfattat materialinventering av befintliga byggnader.

Miljötekniska undersökningar inför exploatering, Lund

Miljöteknisk undersökning (mark och grundvatten) omfattande över 100 provtagningspunkter enligt SSP metoden (stegvis samlingsprovtagning) på industrifastighet i Lund. Fastigheten är drygt 26 000 kvm och kommande planer avser exploatering till bostadsområde. Uppdraget har även omfattat materialinventering av befintliga byggnader.

Miljöteknisk markundersökning vid avveckling av verksamhet, Göteborg

Miljöteknisk markundersökning omfattande skruvprovtagning, grundvattenprovtagning samt betong och asfaltsprovtagning på industrifastighet i Göteborg i samband med avveckling av verksamhet. På fastigheten har det bedrivits industriell verksamhet i över 60 år.

Utvidgad miljöteknisk markundersökning inför exploatering av bostäder, Tynnered/Göteborg

Utvidgad miljöteknisk markundersökning omfattande skruvprovtagning, grundvattenprovtagning, asfaltsprovtagning, ytlig samlingsprovtagning på fastighet i Göteborg inför eventuell exploatering. Området är delvis utfyllt med diverse fyllnadsmassor.

Oberoende miljöexpert/vittne i samband med saneringstvist, Göteborg

Genomförande av bakgrundsundersökning, historisk inventering och utlåtande avseende saneringsskuld/kostnad för större industriell verksamhet. DeKa Enviro har även agerat oberoende expertvittne i skiljedomstolen.