Genomförda uppdrag

Exempel på några av våra genomförda uppdrag finner ni här!

Med 1000 tals genomförda uppdrag i bagaget, över 70 års samlad erfarenhet från branschen och med ständigt återkommande kunder från såväl små som stora bolag kan du känna dig trygg med att vi levererar det vi utlovat, till rätt pris och i tid.

Miljöteknisk markundersökning, industriell verksamhet i Marks kommun

Riskbedömning avseende industriell verksamhet med 100 års verksamhetstid samt påverkan på närliggande bostadshus.

Miljökontroll i samband med VA entreprenad

Anmälan, kontakter med tillsynsmyndigheten, provtagning och miljökontroll i samband med entreprenad i anslutning till före detta metallindustri med konstaterad förorening av metaller och klorerade lösningsmedel.

Miljöteknisk markundersökning inför exploatering i Kungsbacka kommun

Provtagning av mark och grundvatten inför eventuell exploatering av tidigare jordbruksfastighet med äppelodning. Provtagning avseende metaller, PAH och pesticider.

MIFO fas 2 undersökning, klorerade lösningsmedel

Miljöteknisk undersökning på äldre industrifastighet där trikloretylen nyttjats under 1970-80 talet. Provtagning av mark, grundvatten och porgas/inomhusluft.

MIFO fas 2 undersökning, 3 deponier i Nybro kommun

Miljöteknisk undersökning på äldre kommunala hushålls- och industrideponier i Nybro kommun. Undersökning av mark, lak- och grundvatten genom provgropsgrävning och installation av grundvattenrör.

Miljöteknisk undersökning inför exploatering, Västerås

Miljöteknisk undersökning (mark, grundvatten, porgas) på industrifastighet inför exploatering. Tidigare kemtvätt på grannfastigheten. Uppdraget har även omfattat materialinventering av befintliga byggnader.

Miljötekniska undersökningar inför exploatering, Lund

Miljöteknisk undersökning (mark och grundvatten) omfattande över 100 provtagningspunkter enligt SSP metoden (stegvis samlingsprovtagning) på industrifastighet i Lund. Fastigheten är drygt 26 000 kvm och kommande planer avser exploatering till bostadsområde. Uppdraget har även omfattat materialinventering av befintliga byggnader.

Miljöteknisk markundersökning vid avveckling av verksamhet, Göteborg

Miljöteknisk markundersökning omfattande skruvprovtagning, grundvattenprovtagning samt betong och asfaltsprovtagning på industrifastighet i Göteborg i samband med avveckling av verksamhet. På fastigheten har det bedrivits industriell verksamhet i över 60 år.

Utvidgad miljöteknisk markundersökning inför exploatering av bostäder, Tynnered/Göteborg

Utvidgad miljöteknisk markundersökning omfattande skruvprovtagning, grundvattenprovtagning, asfaltsprovtagning, ytlig samlingsprovtagning på fastighet i Göteborg inför eventuell exploatering. Området är delvis utfyllt med diverse fyllnadsmassor.

Oberoende miljöexpert/vittne i samband med saneringstvist, Göteborg

Genomförande av bakgrundsundersökning, historisk inventering och utlåtande avseende saneringsskuld/kostnad för större industriell verksamhet. DeKa Enviro har även agerat oberoende expertvittne i skiljedomstolen.

Omfattande miljöteknisk markundersökning inför kommande exploatering

Miljöteknisk markundersökning på en av Sveriges äldre industrifastigheter som omfattar närmare 190.000 kvm. Under dagarna har vi letat främst efter föroreningar som lösningsmedel, petroleumkolväten PAH och metaller. Undersökning utfördes även inomhus med borrbandvagn. Spännande och kul med komplicerade provtagningar!

In-situ sanering i form av ”pump-and-treat” på Öland

Höga halter av petroleumkolväten har påträffats på en fastighet i Färjestaden. Miljöteknisk undersökning har utförts vilket har gett värdefull information om platsspecifika förutsättningar såsom geologi, grundvattendjup och föroreningshalter. För att rena grundvatten (och jord) har en ”pump-and-treat” anläggning etablerats. Förorenat grundvatten pumpas upp och renas genom 2 seriekopplade kolfilter. Redan efter de 3 första veckorna noterades en halvering av föroreningshalterna i det inkommande vattnet. I utgående vatten efter rening påvisas inga föroreningshalter och vattnet håller även dricksvattenkvalitet. Alternativa saneringsmetoder som in-situ sanering (rening på plats) kan spara både pengar och resurser!

Internationellt samarbete vid Sonic-borrning i Malmö

DeKa Enviro har, under sommaren, utfört en omfattande jord- och grundvattenundersökning på en industritomt med hjälp av Sonic borrning i Malmö-området. Vi har genomfört undersökningar av ett stort antal ämnen i jord och grundvatten genom att sätta både ytliga och djupa grundvattenrör. Projektet har varit ett internationellt samarbete där DeKa Enviros konsulter har samarbetat med teams från Belgien, Holland och Frankrike. Projektet har genomförts väldigt effektivt trots Coronarestriktioner och dess påverkan på arbetet. Efter ett väl utfört arbete fanns det till och med tid för lite Corona-säkert torskfiske tillsammans en ledig söndag!

Varierande projekt gör att vi utvecklas!

På DeKa Enviro har vi nöjet att jobba med varierande och unika projekt. Inom ett gammalt industriområde utanför Stockholm har det tillverkats blåslampor, fotogenkök, stormlyktor och hänglås i över 80 år. Nu pågår detaljplanearbeten där fastigheterna ska omvandlas och utvecklas till bostäder och kommersiell verksamhet samt tillhörande infrastruktur och parker. DeKa Enviro har utfört ett flertal undersökningar som inkluderat provtagningar av såväl jord och grundvatten som inomhusmätningar, porgas och provtagning av trädkärnor.