Våra Miljökonsulter

Fredrik Delblanc, har arbetat som uppdragsledare och specialist i åtskilliga uppdrag för såväl den privata som offentliga sektorn. Fredrik besitter en gedigen erfarenhet och kompetens vilket tillsammans med ett brinnande engagemang, nyfikenhet och nytänkande resulterar i optimala och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Fredrik anlitas ofta som teknisk expert i samband med fastighetstransaktioner (Environmental Due Diligence) och juridiska tvister eller i samband med komplexa problemställningar kopplat till föroreningar i mark och grundvatten. Fredrik arbetar från vårt kontor i Lund men utför uppdrag i hela Sverige.

Kontakt:

Fredrik Delblanc

fredrik.delblanc@dekaenviro.se

070-82 39 319

Tobias Kahnberg, har mångårig erfarenhet från såväl det lilla som stora konsultbolaget där han arbetat som uppdragsledare och specialist med såväl privata som offentliga uppdragsgivare inom en rad olika branscher. Hög teknisk kompetens och stor erfarenhet tillsammans med ett genuint intresse och engagemang, gör att uppdragen utförs på ett optimalt sätt som skapar mervärde för våra kunder. Tobias arbetar exempelvis med olika typer av riskbedömningar och utredningar kopplat till förorenade områden. Tobias arbetar från våra kontor i Vallda/Kungsbacka och Göteborg, men utför projekt i hela Sverige.

Kontakt:

Tobias Kahnberg

tobias.kahnberg@dekaenviro.se,

070-94 90 740

Olof Johansson Ström, har arbetat som handläggare, uppdragsledare och specialist i åtskilliga projekt kopplat till förorenade områden. Olof besitter en gedigen teknisk kompetens vilket tillsammans med flexibilitet och nyfikenhet resulterar i projektanpassade och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Olof har arbetat med uppdrag inom en rad olika branscher såsom kemtvättar, ytbehandlingsanläggningar, privata fastighetsbolag, hamnar och drivmedelsverksamheter. Olof arbetar från vårt kontor i Göteborg men utför uppdrag i hela Sverige.

Kontakt:

Olof Johansson Ström

olof.johansson.strom@dekaenviro.se

070-23 00 740

Daniele Coen har mångårig erfarenhet från Räddningstjänst och strategiskt brandskyddsarbete.
På DeKa Enviro AB arbetar Daniele med släckvattenutredningar som utförs i syfte att förebygga allvarliga konsekvenser avseende miljö- och hälsorisker i händelse av brand. Daniele är utbildad brandingenjör och har stor teoretiskt och praktiskt erfarenhet från sitt arbete på Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Daniele arbetar deltid som konsult hos oss på DeKa Enviro men genomför, på grund av sitt ordinarie arbete, inga uppdrag i Skaraborg men väl i övriga delar av landet!

Kontakt:

Daniele Coen

daniele.coen@dekaenviro.se

Martin foto hemsida

Martin Enström, är utbildad miljövetare med inriktning mot geologi och förorenad mark. Martin har arbetat under flera år som miljöinspektör med tillsyn av förorenade områden både på kommunal nivå och på Länsstyrelsen. Mångårig erfarenhet från branschen har gett Martin en gedigen kunskap och erfarenhet kring såväl miljölagstiftning som arbete kopplat till förorenade områden inom olika verksamheter såsom deponier, drivmedelsanläggningar, diverse industrier samt exploaterings- och infrastrukturprojekt. Martin bistår våra kunder i samband med exempelvis förelägganden, miljörelaterade utredningar, MIFO utredningar, riskbedömningar och åtgärdsförslag. Martin arbetar från vårt kontor i Lund men utför uppdrag i hela Sverige.

Kontakt:

Martin Enström

martin.enstrom@dekaenviro.se

070-04 00 044

klar

Camilla Wiech, arbetar som handläggare, uppdragsledare och specialist i projekt kopplat till förorenad mark,  förorenat grundvatten samt ytvatten och sediment. Camilla har en masterexamen inom miljövetenskap  och har flerårig erfarenhet från såväl konsultbranschen som från myndighetssidan, då hon även arbetat som miljöinspektör.  Camilla bistår kunder inom såväl den privata som offentliga sidan och med ett brinnande intresse och fokus på problemlösning  utförs projekten på ett effektivt och optimalt sätt. Camilla arbetar från Stockholm men utför uppdrag i hela Sverige.

Kontakt:

Camilla Wiech

camilla.wiech@dekaenviro.se

070-40 46 257

johanna

Johanna Eriksson är utbildad civilingenjör inom naturresursteknik och arbetar som handläggare och fältingenjör
i projekt kopplat till förorenad mark och förorenat grundvatten.
Johanna arbetar i projekt från början till slut och bistår våra kunder med exempelvis miljötekniska markundersökningar, miljökontroller i samband med avhjälpandeåtgärd (sanering) och inventeringar.
Johanna har även praktisk erfarenhet av skyfallsmodellering och geohydrologi.

Kontakt:

Johanna Eriksson

johanna.eriksson@dekaenviro.se

070-09 04 590

CV-bild Maria

Maria Schönning är utbildad miljövetare från Lunds universitet, en utbildning där naturvetenskapliga ämnen som kemi, geologi och ekologi kombineras med samhällsvetenskapliga ämnen som juridik och ekonomi. På DeKa Enviro arbetar Maria som miljökonsult inom projekt gällande förorenad mark och förorenat vatten. Förutom förorenade områden har Maria kunskap om olika provtagningsmetoder, miljökonsekvensbeskrivning, avfallshantering, miljöledningssystem och cirkulär ekonomi från sin utbildning. Maria arbetar från vårt kontor i Lund men utför projekt över hela landet.

Kontakt:

Maria Schönning

maria.schonning@dekaenviro.se

073-96 99 442

Edvin_Selfie

Edvin Holmerin har en examen i Miljövård och Fysisk planering från Stockholms universitet. På DeKa Enviro arbetar Edvin som handläggare och fältingenjör inom förorenade områden (mark och grundvatten). Förutom förorenade områden har Edvin från sin utbildning även erfarenhet av miljölagstiftning, markvetenskap, ekologi samt miljömål och hållbarhetsarbete inom kommuner och myndigheter. Edvin har sedan tidigare även arbetat som fältgeotekniker vilket innebär att han har erfarenhet av såväl fältprovtagning som geologi. Edvin arbetar från vårt kontor i Stockholm men utför uppdrag i hela Sverige.

Kontakt:

Edvin Holmerin

edvin.holmerin@dekaenviro.se

070-48 24 871